Отговорности

9

Обща гражданска отговорност

Покрива гражданската отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му, вкл. на неговата структура.

9

На строителен надзор

Покрива имуществена отговорност на лица, упражняващи независим строителен надзор във връзка с искове, предявявани срещу тях през застр. период за вреди, причинени на собственика/ инвеститора или на трети лица.

9

На работника и служителя

Покрива имуществена отговорност на работника и служителя към работодателя при изпълнение на трудовите му задължения.

9

На работодателя

Неограничена, безвиновна отговорност на работодателя за имуществени и неимуществени вреди, причинени от неговите работници и служители, вследствие на трудови злополуки, независимо дали е причинено от него или друг работник.

9

На хотелиери и ресторантьори

Покрива гражданска отговорност на хотелиери и ресторантьори за пълна или частична загуба на имущества (без МПС), както и за причинени смърт, телесни увреждания или заболяване, вследствие на злополука.

9

На агенции за самолетни билети

Покрива отговорността на агенции, продаващи самолетни билети по агентски договор.

9

На предприятия и фирми, експлоатиращи подвижни ЖП състави

Застрахова Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи подвижни жп състави за пряко причинени през времетраенето на застраховката имуществени и неимуществени вреди на трети лица, във връзка с експлоатацията на собствени локомотиви, вагони и друг вид подвижен жп състав.