Имуществени застраховки

9

Пожар и други опасности

Обект на застраховане могат да бъдат сгради, вили, офиси, стопански обекти, обзавеждане и др., стопанско имущество и стоково – материални запаси на граждани и малки фирми. Това е базово покритие, върху което се надгражда по желание с доп. клаузи(земетресение, наводнение от инсталации, удар от МПС, злоумишлени действия от трети лица, чупене на стъкла и витрини и др.) и/или други продукти.

9

Кражба, грабеж, вандализъм

Застраховка на имущество, за които има сключена з-ка „Пожар и др.опасности” или „Индустриален пожар”

9

Техническо застраховане:

  • Машинни съоръжения, отдадени на лизинг
  • Всички рискове при изпълнение на строителни работи
  • Всички рискове при изпълнение на монтажа
  • Застраховка на машини и съоражения
  • Замразени продукти, срещу разваляне
  • Застраховка на електронна техника
9

Прекъсване на дейността

Могат да бъдат финансови загуби на застрахования, произтичащи от принудително прекъсване на стопанската му дейност, в резултат на преки материални вреди, възникнали вследствие на пожар.

9

Индустриален пожар

Застраховат се движими и недвижими имущества на големи предприятия и фирми: ДМА – сгради, оборудване, стопански инвентар; стоково-материални запаси, чужди имущества и др.