Застраховки „КАРГО”

9

Застраховка на товари по време на превоз

Застраховат се товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоз, независимо от вида на превозното средство.

9

Застраховка „От склад до склад”

9

Абонаментна застраховка

Застраховат се всички или определени видове товари, които застраховащият ще изпраща или получава в определен период от време и/или по определена сума.

9

Отговорност на спедитора

Застрахова се отговорността на спедитора

9

Отговорност на превозвача по време на превоз по шосе

За цялостната или частична липса или повреда на стоката по време на превоза, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /СМК/