Задължителни застраховки на „Отговорности”

9

Професионална отговорност на застрахователни брокери

9

Професионална отговорност на адвокати

9

Професионална отговорност на медицински персонал

9

Професионална отговорност на нотариуси

9

Професионална отговорност на дипломирани експерт – счетоводители

9

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството

9

Отговорност на туроператора

9

Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие

9

Застраховка „Гражданска отговорност” на лаборатории, органи по сертификация и контролни органи, които се акредитират от Българска служба по акредитация

9

Застраховка „Гражданска отговорност на лицата, правоспособни да извършват действия по кадастъра”

9

Застраховка „Гражданска отговорност” на главния изследовател и възложителя на клинични изследвания

9

Застраховка „Обща гражданска отговорност” на лицата, лицензирани да извършват дейности в енергетиката

9

Застраховка „Гражданска отговорност на лицата, извършващи технически надзор на съоражения с повишена опасност”

9

Застраховка „Професионална отговорност на частните съдебни изпълнители”